โรงเรียนพญาไทได้เปลี่ยนโดเมนเนมเว็บเป็น www.phyathai.ac.th