โรงเรียนพญาไทได้เปลี่ยนโดเมนเนมเว็บเป็น

www.phyathai.ac.th